+420 773 631 138 Po-Pia 8 - 16h

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ Golemos s.r.o. zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 25048 so sídlom: Zátkovo nábř. 448/7, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 05208777, DIČ: CZ05208777, bankové spojenie: 2401022330/2010 - Fio ocp, as, kontaktný e-mail: info@eshop-rychlo.sk (ďalej len "poskytovateľ").

1.2. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku služby ESHOP-RYCHLO.sk prostredníctvom objednávacieho formulára (ďalej len "objednávateľ")

Poskytovateľ a objednávateľ spoločne (ďalej len "zmluvné strany")

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len "zmluva") je uzatvorená okamihom dokončenia objednávky služby ESHOP-RYCHLO.sk (ďalej len "služba"), pričom nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je vyslovenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP" ). VOP sú k dispozícii na adrese https://www.ESHOP-RYCHLO.sk/obchodne-podmienky.

2.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uhradenia výzvy k platbe, o ktorú si objednávateľ zažiada v priebehu testovacieho obdobia pomocou formulára v klientskej sekcii.

3. PREDMET A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

3.1. Predmetom zmluvy je umožnenie prístupu a použitia webového rozhrania pre prevádzkovanie obchodu s tovarom na internete alebo internetovej prezentácie, priebežná aktualizácia rozhrania, technická podpora a doplnkové služby podľa dohody zmluvných strán, to všetko za odplatu.

3.2. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe týchto VOP, pričom tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah.

3.3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä potom Občianskym zákonníkom.

3.4. Vymedzenie základných pojmov:

3.4.1. SLUŽBA ESHOP-RYCHLO.sk - je súbor služieb potrebných pre poskytovanie internetovej prezentácie objednávateľa a ďalších služieb potrebných pre prevádzku ľubovoľného doménového mena druhej úrovne, ktoré je vo vlastníctve objednávateľa. Pri doméne tretej úrovne je možnosť zvolenia názvu iba z jednej z týchto možností: www|eshop|shop|e-shop|obchod. Obsah a predmet služieb je definovaný aktuálnou ponukou poskytovateľa zverejnenou na www prezentácii poskytovateľa https://www.ESHOP-RYCHLO.sk.

3.4.2. SERVER - súbor hardvérových a softvérových prostriedkov prostredníctvom ktorých poskytovateľ poskytuje službu objednávateľovi. Server je trvalo pripojený do internetu.

3.4.3. DOMÉNA, DOMÉNOVE MENO - je menný názov poskytovaný správcovi doménových mien (treťou stranou). Slúži na identifikáciu priestoru a internetovej prezentácie objednávateľa.

3.4.4. PREVÁDZKA INTERNETOVEJ APLIKÁCIE, PREZENTÁCIE - prevádzka vlastných web aplikácií za pomoci softvérových a hardvérových prostriedkov poskytovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že prenajímané prostriedky poskytovateľa sú zdieľané medzi viacerými zákazníkmi, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom.

3.5. Dňom zriadenia služby je deň úhrady služby objednávateľom. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je deň riadneho zriadenia služby alebo deň predĺženia služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávateľ má právo využívať všetky prostriedky, ktoré ponúka poskytovaná služba.

4.2. Poskytovateľ môže na základe požiadavky objednávateľa zabezpečiť sprostredkovanie registrácie doménového mena 2. úrovne. Objednávateľ pre tieto účely registrácie poskytne poskytovateľovi pravdivé a úplné kontaktné údaje. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť registrátorovi registračné poplatky za prevádzku domény 2. úrovne, keďže poskytovateľ nie je správcom doménových mien 2. úrovne.

4.3. Službu si objednávateľ objednáva k prevádzke doménového mena 2. alebo 3. úrovne, ktorá je v osobnom vlastníctve objednávateľa.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť registračné poplatky za registráciu a prevádzku DNS serverov svojej domény 2. úrovne správcovi doménového mena (registrátorovi). Poskytovateľ služby nie je správcom doménových mien 2. úrovne.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie obsahu, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi alebo dobrými mravmi.

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie pornografického alebo warez materiálu.

4.7. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie nevyžiadanej pošty - SPAMu.

4.8. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva poskytovateľa alebo by mohol spôsobiť znevýhodnenie ostatných zákazníkov poskytovateľa pri zdieľanom využívaní prostriedkov servera.

4.9. Objednávateľ zodpovedá poskytovateľovi za škody spôsobené programovými chybami nainštalovaného softvéru, ktorý bol v rámci užívania služby vložený alebo inštalovaný zo strany objednávateľa.

4.10. V prípade, že poskytovateľ vyzve objednávateľa na odstránenie svojich dát, ktoré poškodzujú programové alebo technické prostriedky servera, je objednávateľ povinný odstrániť tieto dáta bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní e-mailovej výzvy objednávateľovi. Pokiaľ tak objednávateľ neurobí, má poskytovateľ právo jednostranne pozastaviť prevádzku služby. O pozastavení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.11. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby uviesť pravdivé kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikácie s poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať kontaktné údaje aktuálne. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje nepoužívať pre prístup do administrácie anonymizery.

4.12. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje k zriadeným službám pred zneužitím 3. stranou.

4.13. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať poskytovateľa o všetkých poruchách a poruchách prevádzky služby prostredníctvom e-mailu na adresu: info@eshop-rychlo.sk.

4.14. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah svojej ponuky aj za celý obsahový materiál, ktorý zverejňuje prostredníctvom online služieb. Poskytovateľ je v tomto ohľade v plnej miere zbavený právnej zodpovednosti. Objednávateľ podniká na svoju vlastnú zodpovednosť.

4.15. Systém je dodávaný vždy v určitom momentálnom technologickom stave z dôvodu neustále prebiehajúcich úprav a vylepšení. Zakúpením ponúkaného prenájmu systému dáva objednávateľ súhlas s tým, že si riadne vyskúšal dostupnú testovaciu verziu, kde je vždy implementované aktuálne nastavenie a je oboznámený s funkčnosťou všetkých ponúkaných modulov, aplikácií a voliteľných ponúk nastavenia. Po zakúpení platenej verzie nemožno spätne reklamovať alebo sa dožadovať okamžitej nápravy v prípadoch, keď objednávateľ požaduje funkcie, ktoré systém priamo neponúka.

4.16. Objednávateľ berie na vedomie, že súčasťou verejnej časti internetovej aplikácie je odkaz v pätičke na webovej prezentácii Poskytovateľa. Tento odkaz je možné odstrániť na požiadanie, cena za odstránenie sa riadi podľa aktuálneho cenníka v administrácii e-shopu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

5.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku všetkých svojich softvérových a hardvérových prostriedkov na zabezpečenie služby. Výnimku z tejto povinnosti tvoria stavy, ktoré nemôžu byť poskytovateľom ovplyvnené a nemožno im žiadnym spôsobom predchádzať. Jedná sa napr. o zásah vyššej moci, havárie, cielený útok na server alebo aplikáciu s úmyslom vyradiť službu z prevádzky, výpadky verejných telekomunikačných sietí alebo iné úkony nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky služieb poskytovateľa (napr. údržba hardware, aktualizácia softvéru, konfigurácia servera, výmena hardvérových komponentov serverov a pod.).

5.2. Poskytovateľ je povinný vykonávať nepretržitý monitoring svojich technologických prostriedkov potrebných k správnemu fungovaniu služby. Poskytovateľ je oprávnený vykonať odstavenie služby pri náhlych havarijných situáciách alebo v situáciách nevyhnutných, ktoré sú však plánované. O odstavení služieb informuje poskytovateľ objednávateľa prostredníctvom svojich informačných kanálov. V prípade, že poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť nepretržitú prevádzku služby a minimálne jedna doba výpadku v kalendárnom mesiaci je dlhšia ako 30 minút, je poskytovateľ povinný nahradiť objednávateľovi súčet týchto výpadkov sumou rovnajúcou sa desaťnásobku pomernej časti týchto výpadkov v pomere k časti, na ktorú má objednávateľ službu zaplatenú. Túto náhradu poskytovateľ zohľadní v ďalšom vyúčtovanie služby na budúce objednávacie obdobie objednávateľa a to zľavou na toto budúce obdobie. V prípade, že objednávateľ v službe na budúce obdobie nepokračuje, je poskytovateľ povinný objednávateľovi túto sumu uhradiť na základe faktúry - daňového dokladu objednávateľa. Do týchto výpadkov sa nezapočítavajú výpadky, ktoré sú poskytovateľom vopred hlásené ako servisné alebo iné nevyhnutné zásahy a objednávateľ je na ne upozornený prostredníctvom informačných kanálov poskytovateľa.

5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť službu a dáta pred neoprávneným zásahom 3. strany. V prípade súbežného ohrozenia bezpečnosti prevádzky služby a nepretržitej prevádzky služby, je uprednostňovaná bezpečnosť prevádzky služby.

5.4. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu na skutočnosť, že sa blíži koniec obdobia, kedy má objednávateľ predplatenú službu. Poskytovateľ tak urobí pomocou e-mailu, ktorý odošle objednávateľovi 10 dní pred koncom dohodnutého obdobia.

5.5. Poskytovateľ má právo deaktivovať službu alebo jej časti objednávateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou dlhšie ako 8 dní od splatnosti výzvy k platbe za službu ESHOP-RYCHLO.SK alebo za iný úkon, ktorý je objednávateľovi vykonaný poskytovateľom na jeho vlastnú žiadosť a súvisí s prevádzkou internetového obchodu alebo prezentácie objednávateľa (napríklad za žiadosť o platené grafické úpravy prezentácie a pod.). Poskytovateľ má právo objednávateľovi službu úplne ukončiť a zmazať Prezentáciu v prípade, že je v omeškaní s platbou za službu dlhšie ako 21 dní od splatnosti výzvy k platbe. Za následnú obnovu zmazanej Prezentácie môže Poskytovateľ účtovať Objednávateľovi poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Objednávateľovi ukončením služby nezaniká povinnosť uhradiť dlžnú čiastku za poskytnuté služby. O deaktivácii alebo ukončení služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

5.6. Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť objednávateľovi prevádzku služby, ak prevádzkou aplikácie objednávateľa dochádza k poškodeniu ostatných zákazníkov poskytovateľa alebo v prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 4.5. - 4.8. zo strany objednávateľa. O ukončení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný aj prostredníctvom e-mailu.

5.7. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné finančné straty, materiálne straty alebo straty iného charakteru, ktoré by mohli vzniknúť nedostupnosťou služby, poškodením alebo stratou dát objednávateľa. V prípade nedostupnosti služby preukázateľne zavinenou poskytovateľom, zodpovedá poskytovateľ za škodu do výšky pomeru čiastky zaplatenej objednávateľom za službu k celkovej dobe nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 5.2.

5.8. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webovej prezentácie objednávateľa a pravdivosť informácií zverejnených objednávateľom. Z tohto dôvodu nie je povinný kontrolovať ponúkané produkty alebo služby, rovnako ako informácie, ktoré o tomto produkte alebo službe objednávateľ uvádza. Tretia strana preto nemá právo žiadať od poskytovateľa odškodnenie alebo uplatňovať inú právnu zodpovednosť za objednávateľom uvádzané informácie.

5.9. V prípade, že poskytovateľ zistí, alebo má dôvodné podozrenie z podvodu objednávateľa voči svojim zákazníkom, má právo službu dočasne alebo aj natrvalo deaktivovať.

5.10. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých podstatných skutočnostiach získaných pri svojej činnosti vyplývajúcich zo zmluvy, a to najmä o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a dôverné informácie užívateľa.

6. CENA SLUŽBY A SPÔSOB PLATBY ZA SLUŽBY

6.1. Rozsah a cena služieb je stanovená v rámci jednotlivých taríf a služieb v cenníku Poskytovateľa na www adrese https://www.eshop-rychlo.sk/cennik.

6.2. Prevádzka služby sa uzatvára na dobu: 1 mesiac, 6 mesiacov, 1 rok, alebo 2 roky (popr. 3 mesiace - už aktívne neponúkaná frekvencia platenia). Prevádzka služby sa automaticky predlžuje na dobu, na ktorú bola pôvodne uzavretá a to v prípade, ak objednávateľ nedoručí poskytovateľovi žiadosť o zrušenie poskytovanej služby najneskôr do 14 dní pred uplynutím obdobia, na ktoré má objednávateľ službu dohodnutú.

6.3. V prípade úmyselného poškodenia dobrého mena poskytovateľa zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený od prevádzky služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení správy o odstúpení od zmluvy, ktorú objednávateľ dostal.

6.4. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za službu za nevyužité obdobie iba v prípade, ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany poskytovateľa.

6.5. Objednávateľ môže previesť službu na 3. osobu odovzdaním vlastníctva v prostredí administrácie webovej aplikácie. Nový nadobúdateľ služby musí pred začatím prevádzky súhlasiť s týmito VOP a musí tiež od pôvodného objednávateľa prevziať všetky záväzky voči poskytovateľovi.

7. PRÉMIUM SLUŽBY

(Už aktívne neponúkaná služba určená iba zákazníkom, ktorí predlžujú jej predplatné z minulého obdobia)

7.1. Prevádzka prémium služby sa uzatvára na dobu 1 roka. Prevádzka prémium služby sa automaticky predlžuje na dobu, na ktorú bol pôvodne uzavretý a to v prípade, ak objednávateľ nedoručí poskytovateľovi žiadosť o zrušenie poskytovanej prémium služby najneskôr do 14 dní pred uplynutím obdobia, na ktoré má objednávateľ prémium službu dohodnutú.

7.2. Prevádzka prémium služby môže byť tiež ukončená na základe výpovede. Tú možno podať aj bez udania dôvodu. Výpoveď môže byť zaslaná elektronickou formou na kontaktné e-maily. Výpovedná doba je 14 dňová a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7.3. Dostupnosť prémium služby je meraná nezávislým externým monitoringom serverov, ktorý je prevádzkovaný 3. stranou a so žiadnou väzbou na Poskytovateľa. Výpočet dostupnosti je vykonávaný vždy za kalendárny mesiac.

7.4. Prevádzkovateľ zverejňuje priebežný mesačný stav dostupnosti prémium služby s uvedením zdroja monitoringu.

7.5. Cena prémiových služieb je 47,52 € / 1 rok prevádzky.

7.6. Rozsah služieb - Všetky funkcie obsiahnuté v základnej tarife Startup + automatický import produktov (1x denne), modul pre rozosielanie hromadných emailov, modul Pokladňa, vlastné FTP, prednostná zákaznícka podpora, neobmedzený priestor pre dáta e-shopu na serveri, neobmedzený počet emailových adries, automatické generovanie XML feedov (1x denne).

7.7. V prípade úmyselného poškodenia dobrého mena poskytovateľa zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený od prevádzky prémium služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení správy o odstúpení od zmluvy, ktorú objednávateľ dostal.

7.8. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za prémium službu za nevyužité obdobie iba v prípade, ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany poskytovateľa.

7.9. Pri ukončení prémium služby Objednávateľom, je pokračovanie ostatných štandardných služieb, spoplatnené podľa cenníka Poskytovateľa.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1. Akonáhle objednávateľ vyplní formulár s objednávkou služieb Poskytovateľa v aplikácii Poskytovateľa, je mu automaticky zaslaná výzva k platbe (proforma).

8.2. Poskytovateľ vykoná spárovanie prijatej platby za službu s proformou objednávateľa najskôr, akonáhle to bude pre daný spôsob úhrady možné, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prijatí platby. Po spárovaní platby vystaví poskytovateľ daňový doklad.

8.3. Desať dní pred uplynutím doby trvania služby je objednávateľovi vystavená výzva k platbe na nasledujúce obdobie, ktorá je objednávateľovi zaslaná e-mailom.

8.4. Pokiaľ nie je výzva k platbe objednávateľom uhradená v lehote splatnosti, je automaticky odoslaná Upomienka č. 1. Pokiaľ nie je výzva k platbe uhradená ani v náhradnej lehote, je objednávateľovi odoslaná Upomienka č. 2, ale zároveň dochádza k deaktivácii zobrazenia prezentácie. Pokiaľ nie je výzva k platbe uhradená v lehote uvedenej v upomienke č. 2 dochádza k vymazaniu prezentácie objednávateľa zo systému.

8.5. Obdobné platobné podmienky platia aj pre špeciálne služby (napr. grafika na mieru, odstránenie reklamy z pätičky webu atď.). Špeciálne služby sú považované za viacslužbu.

8.6. Platitelia dane z pridanej hodnoty z Európskej únie, ktorí nemajú sídlo v Českej republike ručí za správne údaje ohľadom platcovstva tejto dane.

8.7. Všetky daňové doklady, predlohy, faktúry, výzvy k platbe a upomienky sú zasielané Poskytovateľom v elektronickej podobe.

8.8. Objednávateľ má možnosť si u svojho účtu aktivovať automaticky opakovanú platbu za službu inkasom z platobnej karty (podľa zvoleného fakturačného cyklu). Automaticky opakovaná platba (inkaso z platobnej karty) znamená, že sa suma za prevádzku služby automaticky strháva pri každej vystavenej výzve k platbe, až kým nie je inkaso z platobnej karty objednávateľom zrušené v administrácii webovej aplikácie.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Objednávateľ akceptuje skutočnosť, že všetky vystavené účtovné doklady (faktúry, proforma faktúry, výzvy k platbe) sú zasielané objednávateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailovej pošty v pdf formáte.

9.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa informáciou, ktorá je zobrazená na prihlasovacej stránke do administratívnej časti webovej aplikácie. Objednávateľ má právo zmenu VOP odmietnuť do 30 dní od jej oznámenia. V takom prípade platí, že zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom zaniká 1 kalendárny mesiac od oznámenia odmietnutia zmeny VOP.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služieb môže spracovávať nasledujúce osobné údaje objednávateľa:

 1. Meno, priezvisko
 2. IČO, DIČ
 3. Emailovú adresu
 4. Telefónne číslo
 5. Fakturačnú adresu
 6. Údaje spojené s platbou
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) - ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa.

10.2. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú spracovatelia, ktorými sú:

 1. Účtovné firma Monekon spol. s.r.o., sídlom U Tří lvů 256/5, 370 01, České Budějovice, ČR
 2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva

10.3. Na emailovú adresu (prípadne tel.č.) môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o službách informačnej spoločnosti, ak ho objednávateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobných služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel poskytovateľom spracovávaná po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

10.4. Informácie o využívaní cookies

V súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies.

Jedná sa o krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

10.5. Za akým účelom cookies využívame

www.eshop-rychlo.sk používa cookies na zaistenie základnej funkčnosti webu, základnej anonymnej webovej analytike, lepšiemu zacieleniu reklamy, ktorá lepšie odpovedá návštevníkovým záujmom, alebo pripisovaniu odmien za odporúčanie nových zákazníkov.

Druhy cookies:

 • Funkčné – slúžia na zapamätanie osobného nastavenia preferencií, spríjemnenie prehliadania webu alebo pripisovanie konverzií za odporúčanie zákazníkov
 • Štatistické – aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti a analyzujeme používanie nášho webu zákazníkmi. Tieto dáta sú úplne anonymné a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.
 • Marketingové – marketingové cookies nám umožňujú lepšie cielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov. Vďaka tomu im môžeme zobrazovať taký obsah a reklamné ponuky služieb, ktoré sú pre nich relevantné a prejavili o tieto v minulosti potenciálny záujem. Ani tieto dáta nie je možné spojiť s konkrétnou osobou.

10.6. Zhromaždené cookies sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 1. Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 2. Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 3. Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 4. Poskytovateľ služby AffilBox, prevádzkovanej spoločnosťou OLYMPIC s.r.o., sídlom Brozany 136, Staré Hradiště, 533 52, ČR
 5. Lukáš Dubina (správca Facebook reklamy), sídlom A. Roškotové 1355, 25801, Vlašim, ČR
 6. Marketingová agentúra Netstep (správca PPC reklamy – AdWords), provozovaná společností Netstep s.r.o., sídlom Lidická 1721/20, 796 01, Prostějov, ČR
 7. Josef Kroupa (správca affiliate programu), sídlom Adolfa Opálky 370, 530 09, Pardubice – Trnová, ČR
 8. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva

10.7. Ako vyjadriť nesúhlas so zberom cookies?

Proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu máte právo poslať námietku na e-mail info@eshop-rychlo.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia.

Ak podáte námietku proti spracovaniu funkčných cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Súhlas so zbieraním marketingových cookies možno vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

10.8. V prípade, že je objednávateľ fyzická osoba a spracovávajú sa tak jeho osobné údaje, má podľa Nariadenia právo:

 • požadovať od poskytovateľa informáciu, aké osobné údaje spracúva a žiadať si u neho kópiu takej informácie
 • vyžiadať si u poskytovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania
 • požadovať od poskytovateľa vymazanie osobných údajov - výmaz poskytovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s oprávnenými záujmami poskytovateľa alebo jeho povinnosťami
 • žiadať prenos osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané automatizovaným spôsobom
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na poskytovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť so svojou sťažnosťou na súd

10.9. Poskytovateľ môže byť v rámci použitia služieb objednávateľom spracovateľom osobných údajov ukladaných v CMS služby. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je teda príloha č. 1 - spracovateľská zmluva, v rámci ktorej sú uvedené práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa pre prípady takéhoto spracovania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. GDPR).

10.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok:

Zmluva o spracovaní osobných údajov (spracovateľská zmluva)

uzatvorená podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie“)

1. Predmet a účel zmluvy

1.1. Objednávateľ (ďalej len ako "Správca") a poskytovateľ (ďalej len ako "Spracovateľ" alebo "poskytovateľ") na základe zmluvného vzťahu, ktorého je táto zmluva prílohou, spolupracujú v oblasti poskytnutia webového rozhrania na prevádzkovanie e-shopu (ďalej len "Služby"). V rámci tejto spolupráce dochádza či môže dochádzať k odovzdaniu osobných údajov osôb, ktorým Správca poskytuje tovar a služby (ďalej len "Príjemcovia"), kedy účel ich spracovania a finančné prostriedky na takéto spracovanie určuje a poskytuje Správca a Spracovateľ osobné údaje pre Správcu ďalej spracováva v medziach tejto zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len "Zmluva“).

2. Spracovanie osobných údajov

2.1. Poskytovateľ vystupuje ako spracovateľ osobných údajov pre správcov osobných údajov - objednávateľa a je pre neho oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje Príjemcov:

 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje
  • adresa;
  • e-mailová adresa;
  • telefónne číslo;
 • informácie o objednávke;
(ďalej len "Osobné údaje“)

2.2. Správca osobné údaje spracúva prostredníctvom Služieb poskytovateľa a poskytovateľ čoby spracovateľ takých osobných údajov tieto spracováva len za účelom umožnenia poskytnutia svojich Služieb. Správca je oprávnený rozšíriť účel spracovania v súlade so zákonom, kedy pokyn na ďalšie spracovanie je možné Spracovateľovi oznámiť len písomnou formou - za tú sa považuje taktiež e-mailová komunikácia zmluvných strán adresovaná oprávneným osobám.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Spracovateľ sa zaväzuje prijať technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré zamedzia neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakladaniu s Osobnými údajmi. Spracovateľ sa zaväzuje najmä:

 1. používať zabezpečený prístup do PC, kedy prístupy do PC budú známe iba Spracovateľovi;
 2. používať zabezpečený prístup do databázy osobných údajov, prístupy je povinný Spracovateľ zadávať tak, aby neboli zobrazené, neukladali sa a neboli sprístupnené tretej osobe;
 3. pre spracovanie používať softvér a služby, ktoré spĺňajú štandardné požiadavky na bezpečnosť dát a spĺňajú normy stanovené Európskou úniou;
 4. bez predchádzajúceho súhlasu Správcu nevytvárať kópie databázy. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje zálohovanie dát pre ochranu práv a oprávnených záujmov Správcu či Spracovateľa;
 5. užívať vhodné prostriedky zabezpečenia, napr. šifrovanie alebo iné vhodné a potrebné prostriedky vždy v závislosti na konkrétnom jednaní a dátach;
 6. neumožniť prístup k údajom tretím osobám, pokiaľ tento prístup nebude písomne schválený Správcom alebo neplynie z tejto Zmluvy;
 7. dodržiavať mlčanlivosť ohľadne údajov.

3.2. Spracovateľ sa zaväzuje taktiež:

 1. spracovávať Osobné údaje len v takej podobe, v akej mu boli poskytnuté Správcom;
 2. spracovávať iba Osobné údaje za účelom vymedzeným touto zmluvou a len v rozsahu nutnom pre naplnenie tohto účelu;
 3. nesdružovat Osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely, ak je v jeho možnostiach toto rozpoznať;
 4. uchovávať Osobné údaje len po dobu, ktorá je uvedená v informačnej povinnosti alebo v súhlase Príjemcu, ak to nie je v rozpore so Spracovateľovými oprávnenými záujmami.

3.3. Spracovateľ i Správca sú povinní zabezpečiť, aby zamestnanci a iné osoby Spracovateľom poverenej na spracovanie Osobných údajov tieto spracovávali len v rozsahu a za účelom podľa tejto zmluvy a podľa Nariadenia.

3.4. Spracovateľ sa zaväzuje na výzvu Správcu opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť Osobný údaj podľa pokynu Správcu bez zbytočného odkladu od takejto výzvy.

3.5. Spracovateľ je povinný pri plnení povinností zo Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi Správcu a konať v súlade so záujmami Správcu.

3.6. Správca súhlasí s tým, že Spracovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov ďalšieho spracovateľa bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia Správcu (ďalej len "Podspracovateľ"). Spracovateľ informuje Správcu o všetkých Podspracovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracovaním osobných údajov a poskytne tak Správcovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto Podspracovateľov námietky. Spracovateľ momentálne využíva nasledujúcich Podspracovateľov:

 1. a) Spoločnosť Unihost s.r.o. (správa hardware a webhosting), sídlom pplk. Sochora 694/24, 17000, Praha 7
Ak nevyjadrí Správca svoje námietky voči Podspracovateľom do troch pracovných dní, je Spracovateľ oprávnený tohto Podspracovateľa spracovaním osobných údajov poveriť. Ak vyjadrí Správca námietky, je Spracovateľ oprávnený vypovedať zmluvu o poskytovaní svojich služieb v lehote 14 dní. Pokiaľ Spracovateľ zapojí Podspracovateľov, aby vykonal určité činnosti spracovania, musí byť tomuto Podspracovateľovi uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmluve a v Nariadení. Ak neplní uvedený Podspracovateľ svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Správcovi za plnenie povinností dotknutého Podspracovateľa Spracovateľ.

3.7. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť a podklady pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej realizácie tejto Zmluvy, a to najmä v prípade jednania s Úradom na ochranu osobných údajov alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi.

4. Mlčanlivosť

4.1. Spracovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch, najmä ich nesmie zverejňovať, šíriť, či odovzdávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom pomere so Spracovateľom alebo iným oprávneným osobám, ktoré sú spracovaním Osobných údajov poverené. Spracovateľ je povinný zabezpečiť, aby tiež jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali záväzok mlčanlivosti. Táto povinnosť Spracovateľa trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu. Spracovateľ je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

5. Trvanie Zmluvy

5.1. Táto zmluva je účinná po dobu účinnosti zmluvy, ktorej je táto Zmluva prílohou.

5.2. V prípade akéhokoľvek ukončenia tejto Zmluvy či ukončenia spracovania Osobných údajov je Spracovateľ povinný vykonať likvidáciu Osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy, ak na ich ďalšom uchovaní nie je daný jeho oprávnený záujem. Proti takémuto spracovaniu má Príjemca podľa čl. 21 Nariadenia oprávnenie vzniesť námietku na kontaktnú adresu Spracovateľa info@eshop-rychlo.sk.

Vyskúšajte ZADARMO a nezáväzne na 15 dní

Vyskúšať ZADARMO V plnej
verzii