Používame cookies. Rozumiem

+420 773 631 138 Po-Pia 8 - 16h

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ Golemos s.r.o. zapísaný v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 25048 so sídlom: Zátkovo nábř. 448/7, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 05208777 DIČ: CZ05208777, bankové spojenie: 2401022330/2010 - Fio banka, a.s., kontaktný e-mail: info@eshop-rychlo.sk (ďalej len "poskytovateľ")

1.2. Objednávateľ

fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku služby ESHOP-RYCHLO.SK prostredníctvom objednávacieho formulára (ďalej len "objednávateľ")

poskytovateľ a objednávateľ spoločne (ďalej len "zmluvné strany")

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len "zmluva") je uzatvorená okamihom dokončenia objednávky služby ESHOP-RYCHLO.SK (ďalej len "služba"), pričom nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je výslovný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP"). VOP sú k dispozícii na adrese https://www.ESHOP-RYCHLO.sk/obchodne-podmienky.

2.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uhradenia výzvy k platbe, o ktorú si objednávateľ požiada v priebehu testovacieho obdobia pomocou formulára v klientskej sekcii.

3. PREDMET A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

3.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie k webovému rozhraniu pre prevádzkovanie obchodu s tovarom na internete alebo internetovej prezentácie, priebežná aktualizácia rozhrania, technickej pomoci a doplnkových služieb podľa dohody zmluvných strán, to všetko za odplatu.

3.2. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe týchto VOP, pričom tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah.

3.3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä potom Občianskym zákonníkom.

3.4. Vymedzenie základných pojmov:

3.4.1. SLUŽBA ESHOP-RYCHLO.SK - je súbor služieb potrebných pre poskytovanie internetovej prezentácie objednávateľa a ďalších služieb potrebných pre prevádzku ľubovoľného doménového mena druhého rádu, ktoré je vo vlastníctve objednávateľa. Pri doméne tretieho rádu je možnosť zvolenia názvu iba jednou z týchto možností: www | eshop | shop | eshop | obchod. Obsah a predmet služieb je definovaný aktuálnou ponukou poskytovateľa zverejnenou na www prezentácii poskytovateľa http://www.ESHOP-RYCHLO.SK

3.4.2. SERVER - súbor hardvérových a softvérových prostriedkov prostredníctvom ktorých poskytovateľ poskytuje službu objednávateľovi. Server je trvalo pripojený do internetu.

3.4.3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ MENO - je menný názov poskytovaný správcovi doménových mien (treťou stranou). Slúži na identifikáciu priestoru a internetovej prezentácie objednávateľa.

3.4.4. PREVÁDZKA INTERNETOVEJ APLIKÁCIE, PREZENTÁCIE - prevádzka vlastných web aplikácií za pomoci softvérových a hardvérových prostriedkov poskytovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že prenajímané prostriedky poskytovateľa sú zdieľané medzi viacerými zákazníkmi, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom.

3.5. Dňom zriadenia služby je deň úhrady služby objednávateľom. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je deň riadneho zriadenia služby alebo deň predĺženia služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávateľ má právo využívať všetky prostriedky, ktoré sú ponúkané poskytovanou službou.

4.2. Poskytovateľ môže na základe požiadavky objednávateľa zabezpečiť sprostredkovanie registrácie doménového mena 2. rádu. Objednávateľ pre tieto účely registrácie poskytne poskytovateľovi pravdivé a úplné kontaktné údaje. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť registrátorovi registračné poplatky za prevádzku domény 2. rádu, keďže poskytovateľ nie je správcom doménových mien 2. rádu.

4.3. Službu si objednávateľ objednáva na prevádzku doménového mena 2. alebo 3. rádu, ktoré je v osobnom vlastníctve objednávateľa.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť registračné poplatky za registráciu a prevádzku DNS serverov svojej domény 2. rádu správcovi doménového mena (Registrátorovi). Poskytovateľ služby nie je správcom doménových mien 2. rádu.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie obsahu, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi alebo dobrými mravmi.

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie pornografického alebo warez materiálu.

4.7. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie nevyžiadanej pošty - SPAMu. Objednávateľ svojou registráciou oprávňuje Poskytovateľa k zasielaniu informačných e-mailov. Z doručovania informačných e-mailov sa môže Objednávateľ kedykoľvek odhlásiť.

4.8. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva poskytovateľa alebo by mohol spôsobiť znevýhodnenie ostatných zákazníkov poskytovateľa pri zdieľanom využívaní prostriedkov servera.

4.9. Objednávateľ zodpovedá poskytovateľovi za škody spôsobené programovými chybami nainštalovaného softvéru ktorý bol v rámci užívania služby vložený alebo inštalovaný zo strany objednávateľa.

4.10. V prípade, že poskytovateľ vyzve objednávateľa na odstránenie svojich dát, ktoré poškodzujú programové alebo technické prostriedky servera, je objednávateľ povinný odstrániť tieto dáta bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní e-mailovej výzvy objednávateľovi. Ak tak objednávateľ neurobí, má poskytovateľ právo jednostranne pozastaviť prevádzku služby. O pozastavení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.11. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby uviesť pravdivé kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikácie s poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať kontaktné údaje aktuálne. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje nepoužívať pre prístup do administrácie anonymizery.

4.12. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje k zriadeným službám pred zneužitím 3. stranou.

4.13. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať poskytovateľa o akýchkoľvek poruchách a poruchách prevádzky služby prostredníctvom e-mailu na adresu: info@eshop-rychlo.sk

4.14. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah svojej ponuky aj za celý obsahový materiál, ktorý zverejňuje prostredníctvom online služieb. Poskytovateľ je v tomto ohľade v plnej miere zbavený právnej zodpovednosti. Objednávateľ podniká na svoju vlastnú zodpovednosť.

4.15. Systém je dodávaný vždy v určitom momentálnom technologickom stave z dôvodu neustále prebiehajúcich úprav a vylepšení. zakúpením ponúkaného prenájmu systému dáva objednávateľ súhlas s tým, že si riadne vyskúšal dostupnú testovaciu verziu, kde je vždy implementované aktuálne nastavenie a je oboznámený s funkčnosťou všetkých ponúkaných modulov, aplikácií a voliteľných ponúk nastavení. Po zakúpení platenej verzie nie je možné spätne reklamovať alebo sa dožadovať okamžitej nápravy v prípadoch kedy objednávateľ požaduje funkcie ktoré systém priamo neponúka.

4.16. Objednávateľ berie na vedomie, že súčasťou verejnej časti internetovej aplikácie je odkaz v pätičke s týmto textom "Vytvorené systémom www.eshop-rychlo.sk". Tento odkaz je možné odstrániť na požiadanie, cena za odstránenie sa riadi podľa aktuálneho cenníka v administrácii eshopu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

5.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku všetkých svojich softvérových a hardvérových prostriedkov na zabezpečenie služby. Výnimku z tejto povinnosti tvoria stavy, ktoré nemôžu byť poskytovateľom ovplyvnené a nemožno im žiadnym spôsobom predchádzať. Jedná sa napr. o zásah vyššej moci, havárie, cielený útok na server alebo aplikáciu s úmyslom vyradiť službu z prevádzky, výpadky verejných telekomunikačných sietí alebo iné úkony potrebné na zabezpečenie prevádzky služieb poskytovateľa (napr. údržba hardware, aktualizácia softwaru, konfigurácia servera, výmena hardvérových komponentov serverov apod.).

5.2. Poskytovateľ je povinný vykonávať nepretržitý monitoring svojich technologických prostriedkov potrebných k správnemu fungovaniu služby. Poskytovateľ je oprávnený vykonať odstavenie služby pri náhlych havarijných situáciách alebo v situáciách nevyhnutných, ktoré sú však plánované. O odstavení služieb informuje poskytovateľ objednávateľa na: www.ESHOP-RYCHLO.SK v prípade, že poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť nepretržitú prevádzku služby a minimálne jedna doba výpadku v kalendárnom mesiaci je dlhšia ako 30 minút, je poskytovateľ povinný nahradiť objednávateľovi súčet týchto výpadkov čiastkou rovnajúcej sa desaťnásobku pomernej hodnoty týchto výpadkov v pomere k sume na ktorú má objednávateľ službu zaplatenú. Túto náhradu poskytovateľ zohľadní v ďalšom vyúčtovaní služby, na ďalšie objednávacie obdobie objednávateľa a to zľavou na toto budúce obdobie. V prípade, že objednávateľ v službe na ďalšie obdobie nepokračuje, je poskytovateľ povinný objednávateľovi túto sumu uhradiť na základe faktúry - daňového dokladu objednávateľa. Do týchto výpadkov sa nezapočítavajú výpadky, ktoré sú poskytovateľom vopred hlásené ako servisné alebo iné nevyhnutné zásahy a objednávateľ je na ne upozornený na úvodnej stránke administrácie po prihlásení.

5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť službu a dáta pred neoprávneným zásahom 3. strany. V prípade súbežného ohrozenia bezpečnosti prevádzky služby a nepretržitej prevádzky služby, je uprednostňovaná bezpečnosť prevádzky služby.

5.4. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu na skutočnosť, že sa blíži koniec obdobia, kedy má objednávateľ predplatenú službu. Poskytovateľ tak urobí pomocou e-mailu, ktorý odošle objednávateľovi minimálne 10 dní pred koncom dohodnutého obdobia.

5.5. Poskytovateľ má právo deaktivovať službu objednávateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou dlhšie ako 14 dní od splatnosti faktúry a to službu ESHOP-RYCHLO.SK alebo za iný úkon, ktorý je objednávateľovi vykonaný poskytovateľom na jeho vlastnú žiadosť a súvisí s prevádzkou internetového obchodu alebo prezentácie objednávateľa (napríklad za žiadosť o platenú grafickú úpravu prezentácie a pod.). Poskytovateľ má právo objednávateľovi službu úplne ukončiť v prípade, že je v omeškaní s platbou za službu dlhšie ako 21 dní od splatnosti faktúry. Objednávateľovi ukončením služby nezaniká povinnosť uhradiť dlžnú čiastku za poskytnuté služby. O deaktivácii alebo ukončení služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

5.6. Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť objednávateľovi prevádzku služby, ak prevádzkou aplikácie objednávateľa dochádza k poškodeniu ostatných zákazníkov poskytovateľa alebo v prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 4.5. - 4.8. zo strany objednávateľa. O ukončení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný aj prostredníctvom e-mailu.

5.7. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné finančné straty, materiálne straty alebo straty iného charakteru, ktoré by mohli vzniknúť nedostupnosťou služby, poškodením alebo stratou dát objednávateľa. V prípade nedostupnosti služby preukázateľne zavinené poskytovateľom, zodpovedá poskytovateľ za škodu do výšky pomeru sumy zaplatenej objednávateľom za službu k celkovej dobe nedostupnosti služby. Viď. odstavec 5.2.

5.8. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webovej prezentácie objednávateľa a pravdivosť informácií zverejnených objednávateľom. Z tohto dôvodu nie je povinný kontrolovať ponúkané produkty alebo služby, rovnako ako informácie, ktoré o tomto produkte alebo službe objednávateľ uvádza. Tretia strana preto nemá právo žiadať od poskytovateľa odškodnenie alebo uplatňovať inú právnu zodpovednosť za objednávateľom uvádzané informácie.

5.9. V prípade, že poskytovateľ zistí alebo má dôvodné podozrenie z podvodného konania objednávateľa voči svojim zákazníkom má právo službu dočasne alebo i trvalo deaktivovať.

6. CENA SLUŽBY A SPÔSOB PLATBY ZA SLUŽBY

6.1. Prevádzka služby sa uzatvára na dobu: 1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov alebo 1 rok. Prevádzka služby sa automaticky predlžuje na dobu, na ktorú bol pôvodne uzavretý a to v prípade ak objednávateľ nedoručí poskytovateľovi žiadosť o zrušenie poskytovanej služby najneskôr do 14 dní pred uplynutím obdobia na ktoré má objednávateľ službu dohodnutú.

6.2. Prevádzka služby môže byť tiež ukončená na základe výpovede. Tú možno podať aj bez udania dôvodu. Výpoveď môže byť zaslaná elektronickou formou na kontaktné e-maily. Výpovedná doba je 14 denná a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6.3. V prípade úmyselného poškodenia dobrého mena poskytovateľa zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený od prevádzky služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení správy o odstúpení od zmluvy, ktorú objednávateľ dostal.

6.4. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za službu za nevyužité obdobie len v prípade ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany poskytovateľa.

6.5. Objednávateľ môže previesť službu na 3. osobu iba so súhlasom poskytovateľa, ktorý vyjadrí súhlas elektronickou formou na e-mail objednávateľa. Nový nadobúdateľ služby musí pred začatím prevádzky súhlasiť s týmito VOP a musí tiež od pôvodného objednávateľa prevziať všetky záväzky voči poskytovateľovi.

7. PRÉMIUM SLUŽBY

7.1. Prevádzka prémium služby sa uzatvára na dobu 1 roka. Prevádzka prémium služby sa automaticky predlžuje na dobu, na ktorú bola pôvodne uzavretá a to v prípade ak objednávateľ nedoručí poskytovateľovi žiadosť o zrušenie poskytovanej prémium služby najneskôr do 14 dní pred uplynutím obdobia na ktoré má objednávateľ prémium službu dohodnutú.

7.2. Prevádzka prémium služby môže byť tiež ukončená na základe výpovede. Tú možno podať aj bez udania dôvodu. Výpoveď môže byť zaslaná elektronickou formou na kontaktné e-maily. Výpovedná doba je 14 denná a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7.3. Dostupnosť prémium služby je meraná nezávislým externým monitoringom serverov, ktorý je prevádzkovaný 3. stranou a so žiadnou väzbou na Poskytovateľa. Výpočet dostupnosti je vykonávaný vždy za kalendárny mesiac.

7.4. Prevádzkovateľ zverejňuje priebežný mesačný stav dostupnosti prémium služby s uvedením zdroja monitoringu.

7.6. Rozsah a cena prémiových služieb je stanovená v cenníku Poskytovateľa.

7.7. V prípade úmyselného poškodenia dobrého mena poskytovateľa zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený od prevádzky prémium služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení správy o odstúpení od zmluvy, ktorú objednávateľ dostal.

7.8. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za prémium službu za nevyužité obdobie len v prípade ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany poskytovateľa.

7.9. Pri ukončení prémium služby Objednávateľom, je pokračovanie ostatných štandardných služieb, spoplatnené podľa cenníka Poskytovateľa.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1. Akonáhle objednávateľ vyplní formulár pre prechod do ostrej prevádzky, je mu automaticky zaslaná výzva k platbe (proforma).

8.2. Poskytovateľ vykoná spárovanie prijatej platby za službu s proformou objednávateľa nasledujúci pracovný deň po prijatí platby. Po spárovaní platby vystaví poskytovateľ daňový doklad.

8.3. Desať dní pred uplynutím doby trvania služby je objednávateľovi vystavená faktúra na nasledujúce obdobie, ktorá je objednávateľovi zaslaná e-mailom.

8.4. Pokiaľ nie je faktúra objednávateľom uhradená v lehote splatnosti, je automaticky odoslaná Pripomienka č. 1. Ak nie je faktúra uhradená ani v náhradnej lehote, je objednávateľovi odoslaná Pripomienka č. 2, ale zároveň dochádza k deaktivácii zobrazení stránok. Pokiaľ nie je faktúra uhradená v lehote uvedenej v upomienke č. 2 dochádza k vymazaniu prezentácie objednávateľa zo systému.

8.5. Obdobné platobné podmienky platia aj pre špeciálne služby (napr. grafika na mieru, odstránenie reklamy z pätičky webu atď.). Špeciálne služby sú považované za viacslužbu.

8.6. Platitelia dane z pridanej hodnoty z Európskej únie, ktorí nemajú sídlo v Českej republike ručia za správne údaje o platbe tejto dane.

8.7. Všetky daňové doklady, predlohy, faktúry, výzvy k platbe a upomienky sú zasielané Poskytovateľom v elektronickej podobe.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Poskytovateľ prehlasuje, že postupuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn. chráni osobné dáta objednávateľa pred zneužitím a nikdy ich neposkytuje 3. strane. Osobné dáta môžu byť využité len poskytovateľom a to na účely riadneho fungovania služby, priamej komunikácie s objednávateľom a pre štatistické potreby poskytovateľa.

9.2. Objednávateľ akceptuje skutočnosť, že všetky vystavené účtovné doklady (faktúry aj proforma faktúry) sú zasielané objednávateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailovej pošty v pdf formáte.

9.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP pričom je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa informáciou, ktorá je zobrazená na úvodnej strane administratívnej časti po prihlásení.

Vyskúšajte ZADARMO a nezáväzne na 15 dní

Vyskúšať ZADARMO V plnej
verzii