+420 773 631 138 Po-Pia 8 - 16h

uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

1. Předmět a účel smlouvy

1.1. Uvedený konzultant / Specialista na Eshop-rychle (dále jen jako „Správce“) a poskytovatel katalogu Specialisté na Eshop-rychle (dále jen jako „Zpracovatel“ nebo „poskytovatel“) spolupracují na poskytnutí doplňkových služeb zákazníkům Poskytovatele (dále jen “Zákazníci”). V rámci této spolupráce dochází k předání osobních údajů Zákazníků za účelem vyřízení Zákazníkem sepsané poptávky o takové služby.

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro správce osobních údajů - konzultanta a je pro něj oprávněn zpracovávat následující osobní údaje Příjemců:

 • jméno / název firmy;
 • e-mailová adresa;
 • případně další osobní údaje přímo a dobrovolně uvedené v obsahu poptávky Zákazníkem;

(dále jen „Osobní údaje“)

2.2. Správce osobní údaje zpracovává prostřednictvím provozovaného katalogu poskytovatelem a poskytovatel coby zpracovatel takových osobních údajů tyto zpracovává pouze za účelem evidence a ohodnocení konzultantem poskytovaných služeb. Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou – za tu se považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

 1. používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;
 2. používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
 3. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
 4. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 5. neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne z této Smlouvy;
 6. dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

3.2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:

 1. zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem;
 2. zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
 3. nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, je-li v jeho možnostech toto rozpoznat;
 4. uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlasu Zákazníka, není-li to v rozporu se Zpracovatelovými oprávněnými zájmy.

3.3. Zpracovatel i Správce jsou povinni zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle této Smlouvy a dle Nařízení.

3.4. Zpracovatel se zavazuje na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

3.5. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce.

3.6. Správce souhlasí s tím, že Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Správce (dále jen „Podzpracovatel“). Zpracovatel informuje Správce o veškerých Podzpracovatelech, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Podzpracovatelů námitky.

Zpracovatel momentálně využívá následující Podzpracovatele:

 1. Společnost Unihost s.r.o. (správa hardware a webhosting), sídlem pplk. Sochora 694/24, 17000, Praha 7, ČR.

Nevyjádří-li Správce své námitky vůči Podzpracovatelům do tří pracovních dnů, je Zpracovatel tohoto Podzpracovatele oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit. Vyjádří-li Správce námitky, je Zpracovatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování svých služeb ve lhůtě 14 dnů. Pokud Zpracovatel zapojí Podzpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě a v Nařízení. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele Zpracovatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

4. Mlčenlivost

4.1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

5. Trvání Smlouvy

5.1. Tato Smlouva je účinná po dobu účinnosti smlouvy, jejíž je tato Smlouva přílohou.

5.2. V případě jakéhokoliv ukončení této Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy, pokud na jejich dalším uchování není dán jeho oprávněný zájem. Proti takovému zpracování má Příjemce dle čl. 21 Nařízení oprávnění vznést námitku na kontaktní adresu Zpracovatele info@eshop-rychle.cz.

Vyskúšajte ZADARMO a nezáväzne na 15 dní

Vyskúšať ZADARMO V plnej
verzii